Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Văn Tuấn, sinh ngày 25/10/1973, tại Thanh Hóa.