Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo thu học phí học kỳ II và các khoản nợ kỳ trước (nếu có) của học viên và nghiên cứu sinh các khóa

Send to friendPDF version
Ngày 14/02/2017, Nhà trường đã ban hành các Quyết định số 160/QĐ-CTSV, 161/QĐ-CTSV, 162/QĐ-CTSV, 163/QĐ-CTSV 164/QĐ-CTSV về việc thu học phí của nghiên cứu sinh, học viên cao học trong học kỳ II, năm học 2016-2017. Ngoài ra, hiện nay vẫn còn có nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học còn nợ học phí của các học kỳ trước, Nhà trường thông báo thời gian, hình thức nộp và chế tài xử lý với người học không nộp học phí như sau:
1. Thời gian nộp: Các nghiên cứu sinh, học viên có tên trong danh sách kèm theo (thống kê theo khóa, theo số kỳ phải nộp) có nghĩa vụ nộp học phí học kỳ II, năm học 2016-2017 và các khoản nợ của các học kỳ trước (nếu có) cho Nhà trường trong khoảng thời gian từ thứ Tư, ngày 8/03/2017 đến hết thứ Ba, ngày 21/03/2017.
2. Hình thức nộp: Nộp học phí và các khoản nợ qua tài khoản BIDV mà Nhà trường đã mở cho học viên từ đầu khóa học (lưu ý: số dư tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 50.000đ).
3. Chế tài xử lý với người học không nộp học phí
- Quá thời hạn trên nếu người học không nộp học phí sẽ bị cấm thi tất cả các học phần trong học kỳ II năm học 2016-2017, nếu kết thúc kỳ thi học kỳ mà vẫn không nộp sẽ bị cấm đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo (hình thức này áp dụng với người học chỉ phải nộp học phí của học kỳ II, không còn nợ học phí của các kỳ trước).
- Quá thời hạn trên nếu người học không nộp học phí của học kỳ II năm học 2016-2017 và các khoản nợ của các học kỳ trước (tức là nợ từ 2 học kỳ trở lên) sẽ bị xem xét buộc thôi học (hình thức này áp dụng với người học phải nộp cả học phí của học kỳ II và các khoản nợ của các học kỳ trước-bôi vàng trong các danh sách kèm theo).
Đề nghị các Khoa thông báo và đôn đốc nhắc nhở học viên, nghiên cứu sinh của Khoa thực hiện tốt nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn./.
AttachmentSize
NCS_final.xls73 KB
HVCH_final.xls97.5 KB