Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quy trình, mẫu biểu

1. Công tác Tổ chức - Cán bộ
1.1  Đánh giá hết hạn tập sự, hết hạn hợp đồng

- Đánh giá cán bộ hết hạn hợp đồng đề nghị ký tiếp hợp đồng

1.2 Bình xét ABC, Thi đua - khen thưởng và tổng kết năm học