Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành Công nghệ thông tin

Send to friendPDF version
 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung
-  Về kiến thức
Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được định hướng một số vấn đề hiện đại tiệm cận với kiến thức chung về Công nghệ thông tin của thế giới.
-Về kỹ năng
Đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp. 
-Về thái độ
Bồi dưỡng phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.
2. Các mục tiêu cụ thể cho mỗi định hướng đào tạo
2.1..Định hướng Công nghệ phần mềm
Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ phần mềm: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm. Tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.
2.2. Định hướng Hệ thống thông tin
Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; khả năng xây dựng được các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.
2.3. Định hướng Mạng và truyền thông máy tính
Trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Mạng và truyền thông máy tính, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực mạng và truyền thông máy tính; khả năng thiết kế, chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính.
2.4. Định hướng Khoa học máy tính và dịch vụ
Trang bị kiến thức cơ bản về nghiên cứu và triển khai các Dịch vụ Công nghệ thông tin, đáp ứng các vấn đề về phân tích, xây dựng giải pháp nền tảng cho các dịch vụ Công nghệ thông tin và dịch vụ dựa trên Công nghệ thông tin trong thực tế; tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực Dịch vụ Công nghệ thông tin, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của Dịch vụ Công nghệ thông tin vào thực tế.
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 135 tín chỉ
-
Khối kiến thức chung:                            29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)
-
Khối kiến thức theo lĩnh vực:
18 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo khối ngành:
9 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo nhóm ngành:
22 tín chỉ
-
Khối kiến thức ngành:
57 tín chỉ
 

 

        + Các học phần bắt buộc:
21tín chỉ
 

 

        + Các học phần bổ trợ:
5/24 tín chỉ     
 
        + Các học phần tự chọn:                                         24/81 tín chỉ
 
        + Khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ