Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thời khóa biểu

Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu lớp mở đợt 2 bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:
Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau:
Phòng Đào tạo gửi tới các đơn vị trong trường và toàn thể Học viên cao học, Nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ II năm học 2016-2017”.
Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2016-2017” (đợt 2). Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một số thông tin sau: