Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quy chế, qui định ĐT SĐH

Ngày 10/12/2014, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã có Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN (Quy chế 4668). Quy chế 4668 có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2015 trở đi. Các nội dung liên quan đến quy trình đánh giá luận văn (Điều 43, Điều 44, Điều 45), công nhận học vị và cấp bằng (Chương VI) được áp dụng đối với các học viên cao học bảo vệ luận văn sau ngày 01/01/2015.
Xem nội dung chi tiết tại đây

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, để thực hiện nghiêm túc kỳ thi kết thúc môn học Học kỳ I năm học 2011-2012 của các học viên sau đại học, Nhà trường yêu cầu:

Quyết định của giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội số 237/KHCN ban hành ngày 03/07/2007
Xem chi tiết tại đây