Đại học Quốc Gia Hà Nội

Bảo vệ luận án Tiến sĩ

Căn cứ Quy chế Đào tạo Sau đại học ở ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và được sửa đổi, bổ sung theo các Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN, Phòng Đào tạo thông báo danh mục hồ sơ bảo vệ cấp ĐHQG luận án tiến sĩ như các file kèm theo.