Đại học Quốc Gia Hà Nội

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới các Ban Chủ nhiệm Khoa và học viên cao học (HVCH) các Khóa "Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2016" nhằm cụ thể hóa công tác tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo đợt trong năm 2016. Đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch này đến các học viên cao học của đơn vị mình:
Theo Quy chế Đào tạo Sau Đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng cho học viên cao học khóa QH-2010 (K17) và Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng cho học viên cao học khóa QH-2012 (K19). Căn cứ các quy chế này học viên cao học khóa K17 nhập học tháng 11/2010 sẽ hết hạn đào tạo vào tháng 11/2015, học viên cao học khóa K19 nhập học tháng 9/2012 và tháng 12/2012 sẽ hết hạn đào tạo vào tháng 9/2015 và tháng 12/2015 tương ứng. 
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới các Ban Chủ nhiệm Khoa và học viên cao học (HVCH) các Khóa "Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2015" nhằm cụ thể hóa công tác tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo đợt trong năm 2015. Đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch này đến các học viên cao học của đơn vị mình:
Phòng Đào tạo xin gửi tới các Ban Chủ nhiệm Khoa và học viên cao học (HV) các Khóa “Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2014” nhằm cụ thể hóa công tác tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo đợt trong năm 2014. Kính đề nghị các Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch này đến các học viên cao học của đơn vị mình:

 Phòng Đào tạo xin gửi tới các Ban Chủ nhiệm Khoa và học viên cao học (HV) các Khóa “Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ năm 2013” nhằm cụ thể hóa công tác tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo đợt trong năm 2013. Kính đề nghị các Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch này đến các học viên cao học của đơn vị mình:

 Thực hiện theo kế hoạch của Nhà trường về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt, Khoa CNTT dự kiến tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2012 từ 20/06 đến 26/06/2011. Vậy Khoa CNTT thông báo tới học viên một số thông tin sau:

 Tiếp tục triển khai tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ của các học viên (HV) vào hai đợt cố định trong năm như chỉ đạo của Ban Giám hiệu (BGH), Phòng Đào tạo (ĐT) thông báo tới các Khoa kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt trong năm 2012 như sau:

Văn bản biểu mẫu bao gồm: Đơn xin bảo vệ, nhận xét của cán bộ hướng dẫn, lý lịch khoa học, Mẫu thông tin luận văn luận án, Phiếu thanh toán tốt nghiệp, Công văn hướng dẫn bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đợt trong năm, Thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ tốt nghiệp và nhận bằng, Yêu cầu trình bày luận văn thạc sĩ