Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch thi

Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKII  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan:
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ II  năm học 2016-2017 bậc sau đại học để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKI  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 2) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HKI  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.
Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành liên quan:
Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi dự kiến học kỳ I  năm học 2016-2017 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.