Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chuyên ngành Công nghệ Nanô Sinh học

Send to friendPDF version
A. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2015:
 
B. Khung chương trình đào tạo ban hành năm 2013:


C. Chuyên ngành Công nghệ nano sinh học (năm 2007): 
1. Mục tiêu đào tạo
- Về kiến thức: Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Công nghệ Nanô Sinh học bao gồm: Những kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng và qui trình chế tạo và phân tích đặc trưng vật liệu nanô sinh học (Nanobiomaterials); Những kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động và qui trình chế tạo các thiết bị sinh y học nanô (Bio-Medical Nano Devices); Tin học trong Công nghệ Nanô Sinh học (Bioinformatics); Những kiến thức cơ bản về chẩn đoán và điều trị bằng Công nghệ Nanô Sinh học (Bionanotechnological Diagnostics and Therapeutics). Bên cạnh đó, Học viên còn được giới thiệu và cập nhật những thành tựu khoa học cũng như các kỹ thuật mới nhất về công nghệ sinh học nói chung và CN nanô SH nói riêng trong y-dược, nông lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường. Các kiến thức này sẽ giúp cho học viên đạt trình độ tiên tiến của khu vực.

- Về kỹ năng: Học viên được trang bị kỹ năng khai thác một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu Công nghệ Nanô Sinh học như Kỹ thuật Sinh học Phân tử, Kỹ thuật Vật liệu y sinh học, Kỹ thuật Xử lý thông tin trong Công nghệ Nanô Sinh học, Thiết bị Công nghệ Nanô Sinh học, bao gồm: nhân, tách dòng, xác định và phân tích, so sánh trình tự gen, tạo protein tái tổ hợp; các kỹ thuật nghiên cứu về proteomics, điện di một chiều, hai chiều protein, sắc ký lỏng cao áp kết nối với hệ thống khối phổ trong việc xác định và nhận dạng các protein; các kỹ thuật xử lý số liệu trong Ngân hàng Dữ liệu Gene và Protein Quốc tế; các kỹ thuật tin sinh học, mô hình hóa các đại phân tử sinh học, tìm kiếm thông tin, dữ liệu trong các ngân hàng dữ liệu quốc tế; các kỹ thuật trong nghiên cứu về công nghệ sinh học nanô (kính hiển vi lực nguyên tử, AFM atomic force microscopy; tự đóng gói của các cấu trúc đại phân tử), các kỹ thuật lên men vi sinh vật, các kỹ thuật tạo vật liệu sinh học (kỹ thuật chế tạo ống nanô carbon, các kỹ thuật chế tạo cỗ máy protein kích thước nanô), các kỹ thuật ứng dụng các hạt nanô trong y sinh học (đánh dấu sinh học huỳnh quang, dẫn truyền thuốc và gene, phát hiện sinh học vi trùng gây bệnh đơn phân tử, phát hiện protein đơn phân tử, dò cấu trúc DNA, kỹ nghệ mô, tinh sạch và tách chiết các phân tử và tế bào sinh học, nghiên cứu động học thuốc, quan sát in vivo, biosensoring).

- Về năng lực và khả năng nghiên cứu:
Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ sẽ đạt được một khả năng làm việc ở các cơ quan và tổ chức liên quan trực tiếp và gián tiếp tới công nghệ và sản phẩm Công nghệ Nanô Sinh học:

1.  Chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo sau đại học về Công nghệ Nanô Sinh học và các ngành/chuyên ngành liên quan.

2.  Nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực Công nghệ Nanô Sinh học, công nghệ sinh học, sinh học, y - dược, nông lâm nghiệp, môi trường ở các viện và trường đại học.

3.  Làm việc tại các công ty kinh doanh, sản xuất, dịch vụ mua bán các sản phẩm công nghệ sinh học, y - dược.

4.  Quản lý khoa học và công nghệ về các lĩnh vực công nghệ sinh học; y - dược, nông lâm nghiệp, thủy sản và môi trường.

5. Làm chuyên gia cho các tổ chức quốc tế liên quan tới công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ sinh học, môi trường.

II. Nội dung đào tạo

 
2.1 Tóm tắt yêu cầu của chương trình ĐT:
 
      Tổng số tín chỉ phải tích lũy                         52 tín chỉ, trong đó

                  - Khối kiến thức chung (bắt buộc):  11 tín chỉ

                  - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:     26 tín chỉ

                                    + bắt buộc                                          22 tín chỉ

                                    + lựa chọn                                          4/10 tín chỉ

                  - Luận văn tốt nghiệp                         15 tín chỉ

 

 Tổng:                                                                          52 tín
Chi tiết khung chương trình xem tại
đây.