Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả Kiểm toán

Kết quả kiểm toán ngân sách năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước: về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của chế độ kế toán, phản ánh và theo dõi đầy đủ các nguồn thu. Các khoản chi đảm bảo
tính hợp pháp, hợp lệ; chứng từ kế toán đầy đủ và rõ ràng, nhìn chung đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lí tài chính.