Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quy mô đào tạo

Chỉ tiêu các hệ đào tạo chính quy, không chính quy, cao học, nghiên cứu sinh từ năm 2011 - 2016

 

1. Đại học chính quy (chỉ tiêu/thực hiện)

 

2011
2012
2013
2014
2015
2016
560/561
560/568
602/640
700/700
740/649
840/949

 

3. Cao học (chỉ tiêu/thực hiện):

 

2011
2012
2013
2014
2015
2016
357/268
310/290
355/207
310/149
300/152
200/92
 

4. Nghiên cứu sinh (chỉ tiêu/thực hiện):

 

2011
2012
2013
2014
2015
2016
30/25
35/20
30/23
25/25
25/28
25/21