Công nghệ Cơ điện tử

Danh sách cán bộ

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ bộ môn: Phòng 309 - 310 Nhà G2 – 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

  1.   

 
TS. Phạm Mạnh Thắng

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Cơ điện tử

ĐT: 04.37549667 Email: thangpm@vnu.edu.vn


2.   

 
TS. Trần Dương Trí

Phó Chủ nhiệm khoa thường trực

ĐT: 04.37549431 Email: tritd@vnu.edu.vn


3.   

 
PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức

Giảng viên

ĐT: 04.37547565 Email: ducnd@vnu.edu.vn

Thông tin: http://www.uet.vnu.edu.vn/~ducnd/T4.   

 
TS. Trần Ngọc Hưng

Giảng viên

ĐT: 04.38344565


5.   

 


 


TS. Trần Anh Quân

Giảng viên

ĐT: 04.38344186 Email: training.imi@gmail.com


6.   

 


 


Th.S.Đinh Trần Hiệp

Giảng viên

Email: tranhiep.dinh@vnu.edu.vn


7.   

 
Th.S. Nguyễn Cao Sơn

Giảng viên

Trợ lý chủ nhiệm Khoa về Công tác sinh viên

Email: ncson@vnu.edu.vn


8.   

 
Th.S. Nguyễn Thị Cẩm Lai

Giảng viên

Email: camlaint@vnu.edu.vn


9.   

 


 


KS. Hoàng Văn Mạnh

Nghiên cứu viên

Email: manhhv87@gmail.com


10.

 


 


KS. Nguyễn Văn Quyền

Giảng viên

Email:  quyennv@vnu.edu.vn


11.

 


 


KS. Trịnh Quốc Trung

Giảng viên

Email: trinhtrung@vnu.edu.vn