Th7
25

Một số văn bản, mẫu biểu

     1. Xin hoãn thi Sinh viên làm Đơn xin hoãn thi, kèm theo minh chứng chứng minh các lý do đã nêu trong đơn là đúng và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thi.      2. Xin cấp bảng điểm Sinh […]

Bởi Tuyết Nga | Thủ tục hành chính
Chi tiết