Thông tin công khai năm học 2016-2017

(theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

1. Thông tin chung

Stt

Nội dung         Đơn vị

Số lượng

1 Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

9

2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

9

3 Diện tích đất của trường

Ha

0

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

7779

4.1 Diện tích giảng đường/phòng học

m2

3399

4.2 Diện tích thư viện

m2

Dùng chung

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm

m2

790

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

595

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

Dùng chung

6 Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn

Người

167

6.1 Giáo sư

Người

4

6.2 Phó giáo sư

Người

32

6.3 Tiến sĩ

Người

59

6.4 Thạc sĩ

Người

48

6.5 Chuyên khoa y cấp I, II

Người

0

6.6 Đại học

Người

24

6.7 Cao đẳng

Người

0

6.8 Trình độ khác

Người

0

7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy

Người

3474

7.1 Nghiên cứu sinh

Người

139

7.2 Học viên cao học

Người

364

7.3 Chuyên khoa y cấp II

Người

0

7.4 Chuyên khoa y cấp I

Người

0

7.5 Đại học

Người

2971

7.6 Cao đẳng

Người

0

7.8 Trung cấp chuyên nghiệp

Người

0

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên

%

85,6

9 Tổng thu ngân sách năm 2016

Tỷ đồng

48,181

9.1 Từ nguồn ngân sách

Tỷ đồng

21,012

9.2 Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

25,670

9.3 Từ NCKH và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0,105

9.4 Từ nguồn khác

Tỷ đồng

1,394

          2. Thông tin về kết quả kiểm định chất lượng trường đại học: Trường Đại học Công nghệ đã được đánh giá và cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT tháng 11/2016.

Bài viết liên quan